algemene voorwaarden silent music

Algemene Voorwaarden Silent music.         

16 januari 2021

Inhoud:

1 Definities

2 Identiteit

3 Toepasselijkheid

4 Privacy

5 Vrijblijvendheid

6 Intellectueel eigendom

7 Verantwoordelijkheid

8 Aanbod

9 Overeenkomst

10a Herroepingsrecht bij de levering van producten

10b Herroepingsrecht bij de levering van diensten

11 Kosten in geval van herroeping

12 Uitsluiting van herroepingsrecht

13 Prijzen en tarieven

14 Conformiteit en garantie

15 Levering en uitvoering

16 Betaling, incassokosten en contractuele rente

17 Eigendomsvoorbehoud

18 Aansprakelijkheid

19 Geschillenregeling

20a Overmacht bij storing website https://silentmusic.nl

20b Overmacht bij storing telefoonnummer +31611744356

21 Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Algemene voorwaarden silent music:

1 Definities

1.1  Silent music de natuurlijke of rechtspersoon die producten, activiteiten

diensten aanbiedt aan consumenten, instellingen en bedrijven;

1.2  Consumenten: natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst

aangaan met, of een dienst afnemen van silent music.

1.3 Ondernemingen: organisatorische verbanden, gericht op duurzame deelname aan het economisch verkeer met behulp

van arbeid en kapitaal en met het oogmerk om winst te behalen bij de uitoefening van beroep of bedrijf en die een

overeenkomst aangaan met- en/of diensten afnemen van silent music.

1.4 Instellingen: formeel gestructureerde organisaties die zijn gericht op het verrichten van werkzaamheden zonder

winstoogmerk of op het bevorderen van bepaalde zaken of -projecten en die een overeenkomst aangaan met- en/of

diensten afnemen van silent music

1.5 Overeenkomst: een afspraak in het kader van een door silent music georganiseerd systeem voor levering, verhuur en/of verkoop

van producten, activiteiten en/of diensten;

1.6 Overeenkomst op afstand: een afspraak waarbij in het kader van een door silent music georganiseerd systeem voor verhuur

en/of verkoop op afstand van producten, activiteiten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.7 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,

zonder dat uzelf en silent music gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.8 Bedenktijd: de termijn waarbinnen gebruik kan worden gemaakt van uw herroepingsrecht;

1.9 Herroepingsrecht: de mogelijkheid om binnen de gestelde bedenktijd af te zien van een overeenkomst;

1.10 Dag: kalenderdag;

1.11 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de

leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.12 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u en/of silent music in staat stelt om informatie die persoonlijk gericht is, op te slaan

op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2 Identiteit

Naam: Silent music

Werknamen: www.Silentmusic.nl

Adres: de meutelear 22 Stellendam

Telefoonnummer: +31 611744356

E-mailadres: info@silentmusic.nl

3 Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van silent music, afname van producten

en/of diensten door u en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen u als consument, onderneming of instelling

en silent music.

3.2 Indien de overeenkomst elektronisch op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de

overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u kan worden bestudeerd, respectievelijk op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is

zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden

langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek langs elektronische weg of op andere

wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van

toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomst van toepassing en kunt u zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.

4 Privacy

4.1 silent music neemt het beheer van persoonsgebonden gegevens uiterst serieus om uw privacy te beschermen.

4.2 Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren legt silent music uw gegevens vast wanneer er informatie of een offerte

opgevraagd wordt via de telefoon, via e-mail of via de website, er een overeenkomst wordt afgesloten of anderszins

contact is met silent music en in het geval u aanvullende gegevens hebt verstrekt.

4.3 De gegevens worden gebruikt voor het versturen van mailings en andere informatievoorziening, voor het kunnen

versturen van offertes en facturen, voor het kunnen uitvoeren van verstrekte opdrachten, betalingen via iDeal en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4.4 Indien u inzage wenst in de geregistreerde gegevens, deze wilt laten rectificeren of laten verwijderen, kunt u dit kenbaar

maken door een e-mail te sturen naar info@silentmusic.nl. We zullen in dat geval zo spoedig mogelijk,

maar uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst hierop reageren.

4.5 Gegevens worden met uw instemming door silent music beheerd tot het moment dat u aangeeft dit niet langer wenselijk te

vinden of tot het moment dat silent music het niet langer nodig acht om de gegevens te bewaren.

4.6 De gegevens worden op computers bewaard en beveiligd met daarvoor gekwalificeerde software.

4.7 Wanneer er een telefoonnummer of e-mailadres kenbaar is gemaakt bij bijvoorbeeld een reactie, vraag of klacht, gaat u

er automatisch mee akkoord dat er door silent music contact kan worden opgenomen via dat telefoonnummer of e-mailadres

om inhoudelijk op de reactie, vraag of klacht in te kunnen gaan.

4.8 De door u verstrekte gegevens worden niet door ons gedeeld met partijen buiten silent music.

4.9 Van bezoekers van onze website https://silentmusic.nl worden geen persoonsgebonden gegevens bewaard.

5 Vrijblijvendheid

5.1 Het bestellen en afnemen van producten en/of diensten staat op zich en is op geen enkele manier verbonden aan

andere verplichtingen, contracten of abonnementen.

6 Intellectueel eigendom

6.1 Alle auteursrechten van silent music behoren toe aan silent music op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en

regelgeving.

7 Verantwoordelijkheid

7.1 Silent music doet al het mogelijke om de hoogst haalbare kwaliteit te leveren voor alle aangeboden diensten en producten.

7.2 De consument/opdrachtgever draagt eventueel verschuldigde vergoedingen af aan rechthebbende instanties voor het

ten gehore brengen van muziekstukken. Hierbij neemt de opdrachtgever het initiatief naar de daartoe

bevoegde instanties en draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.

7.3 Onze apparatuur is nadrukkelijk niet bestand tegen vocht en/of het erop uitoefenen van krachten.

8 Aanbod

8.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het

aanbod vermeld.

8.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of dienst(en). De

beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat het mogelijk is om een goede beoordeling van het aanbod te kunnen

maken. Als silent music gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden

producten, activiteiten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden silent music niet. Elk aanbod

(schriftelijk of op de website) bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die

aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

• de prijs exclusief BTW en eventuele aanvullende invoerrechten, heffingen, belastingen en rechten

• de eventuele kosten van aflevering

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst

9 Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat u het aanbod

aanvaardt.

9.2 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft silent music passende technische en organisatorische maatregelen

ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt silent music voor een veilige web-omgeving. Indien u

elektronisch betaalt, zal silent music daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

9.3 Silent music kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen, als

mede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

Indien silent music op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd

gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

9.4 silent music zal bij een af te nemen product, activiteit of dienst, de volgende informatie, schriftelijk, of op zodanige wijze, dat

deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen

wanneer dit niet op de betreffende website terug te lezen is:

a) het bezoekadres van de vestiging van silent music waar u met uw klacht(en) terecht kan;

b) de voorwaarden waaronder- en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel

 een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van herroepingsrecht;

c) de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d) de in artikel 4 lid 3 van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij silent music deze gegevens al aan

 u heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.

9.5 Indien silent music zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten, activiteiten of diensten is de bepaling in het

vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

10a Herroepingsrecht bij levering van producten

10a.1 Bij de verkoop van producten al dan niet via de webwinkel, heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

redenen te ontbinden gedurende 30 (dertig) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u

of een vooraf namens u aangewezen derde die niet de vervoerder is.

10a.2 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die

mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik wenst te maken, dient u het product, met alle geleverde toebehoren en –

indien redelijkerwijze mogelijk -, in de originele staat en verpakking aan silent music terug te sturen, conform de door silent music

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10b Herroepingsrecht bij levering van diensten

10b.1 Bij levering van diensten heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden

gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Ontbinding kan plaatsvinden

tot aan het moment van daadwerkelijke levering van diensten en niet achteraf.

10b.2 Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u zich te richten naar de door silent music bij het aanbod en/of uiterlijk bij

de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies

11 Kosten in geval van herroeping

11.1 In alle gevallen waarin u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken door

een e-mail te sturen naar info@silentmusic.nl.

11.2 Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht bij de verkoop van producten, komen ten hoogste de kosten van

een eventuele retourzending voor uw rekening.

11.3 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de

opdrachtgever/afnemer.

11.4 Indien u een bedrag heeft betaald voor aanschaf van een product, zal silent music dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 14 (veertien) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

11.5 Indien er sprake is van een te leveren dienst, al dan niet besteld via de webwinkel, kan tot 6 weken voor de start ervan

kosteloos van het herroepingsrecht gebruik worden gemaakt. Indien de levering van een dienst wordt herroepen tussen

6 weken en de start ervan, wordt het volgende percentage van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht:

• Tussen de 6 en 4 weken voor de start : 25%

• Tussen de 4 en 2 weken voor de start : 50%

• In de 2 weken voor de start: 100%

De kosten worden in bovengenoemde gevallen in rekening gebracht in verband met de kosten voor de organisatie van

de dienst en de verplichtingen die daarbij door silent music zijn aangegaan.

12 Uitsluiting herroepingsrecht

12.1 Indien u niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door SILENT MUSIC alleen worden uitgesloten indien silent music dit duidelijk in

het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

12.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door silent music tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop silent music geen invloed heeft;

e) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan u de verzegeling hebt verbroken.

12.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of

tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uw nadrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

13 Prijzen en tarieven

13.1 Alle in het aanbod genoemde prijzen en tarieven zijn vast, exclusief de wettelijke BTW en niet onderhandelbaar. Of er is expliciet aangegeven dat de btw inbegrepen is. Te allen

tijde streeft silent music ernaar om voor haar producten en diensten eerlijke prijzen en tarieven te hanteren.

13.2 De tarieven die voor diensten zonder personeel tot een maximum van 50 koptelefoons gehanteerd worden, zijn te

lezen op onze website https://silentmusic.nl. Daarnaast kunnen tarieven ook via mailings kenbaar worden gemaakt.

13.3 Voor grotere verhuringen met meer dan 50 koptelefoons, speciale projecten en festivals is maatwerk vereist.

Hiervoor brengen wij op verzoek, voorafgaand een gespecificeerde offerte uit.

13.4 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten

niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

13.5 In afwijking van het vorige lid kan silent music producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op

de financiële (valuta)markten en waar silent music geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid

aan schommelingen op valutamarkten en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod

vermeld.

13.6 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het

gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

13.7 Prijs- en tariefsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

silent music dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen

b. u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijs- of tariefsverhoging

 ingaat.

13.8 Silent music is in bovengenoemde gevallen verplicht een prijsverhoging schriftelijk per brief of e-mail kenbaar te maken.

14 Conformiteit en Garantie

14.1 Silent music staat ervoor garant dat de aangeboden producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2 Een door silent music, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling, doet niets af aan de rechten en vorderingen die

u ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van silent music jegens silent music kan doen gelden op grond van

de wet en/of de overeenkomst op afstand.

15 Levering en uitvoering

15.1 Silent music neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen

van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

15.2 Als plaats van levering voor producten en diensten geldt het adres dat u aan silent music kenbaar heeft gemaakt of op de plaats

die onderling is overeengekomen.

15.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal silent music geaccepteerde

bestellingen voor producten met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 (twee) werkdagen uitvoeren tenzij een langere

leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel slechts

gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk nadat u de bestelling geplaatst hebt bericht.

U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

15.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal silent music bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk

binnen 14 (veertien) dagen na ontbinding, terugbetalen.

15.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal silent music zich inspannen om een vervangend artikel

beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een

vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De

kosten van retourzending zijn in dat geval voor rekening van silent music.

15.6 In de gevallen waarbij silent music diensten verleent en/of materialen verhuurt zonder dat er medewerkers van silent music aanwezig

zijn, kan het in voorkomende gevallen gebeuren dat er iets niet naar behoren blijkt te functioneren. In die gevallen dient

er direct telefonisch contact te worden opgenomen via het algemene telefoonnummer +31 611744356. Een

oplossing kan dan vrijwel altijd worden geboden. Reclamatie achteraf kan niet worden gehonoreerd.

15.7 Voorafgaand en na afloop worden de door ons verhuurde materialen grondig nagekeken om een goede werking van de

materialen te kunnen garanderen. Eventuele kosten i.v.m. na afloop geconstateerde schade, kosten voor extra

schoonmaakwerkzaamheden en/of ontbrekende materialen worden doorberekend op de uiteindelijke factuur. In het

geval van een ontbrekende of onbruikbaar geworden hoofdtelefoon wordt € 75,- exclusief BTW in rekening gebracht. De

kosten van eventuele andere materialen en apparatuur zijn op aanvraag.

15.8 Het is een consument, onderneming of instelling in geen enkel geval toegestaan om van silent music gehuurde apparatuur en

materialen door te verhuren of aan derden ter beschikking te stellen, danwel te repareren en/of te demonteren.

15.9 In geval van huur zal u voor de gehuurde materialen en apparatuur zorg dragen, deze afdoende beveiligen en gebruiken

overeenkomstig de (gebruiks)instructies. U bent verantwoordelijk voor alle eventuele (onherstelbare) beschadiging

en/of vermissing van materialen en apparatuur vanaf het moment van aankomst/ontvangst tot aan het moment

van het retour komen van de apparatuur in ons magazijn. Dit geldt tevens voor de gevallen waarbij medewerkers van

silent music worden ingehuurd.

15.10 Gehuurde materialen en apparatuur zijn tijdens de huurperiode niet door silent music verzekerd. U dient zelf een afdoende

verzekering af te sluiten voor o.a. (onherstelbare) schade, vermissing en diefstal van verhuurde materialen en

apparatuur.

15.11 Een consument, onderneming of instelling vrijwaart silent music van alle eventuele schadeclaims van derden die verband

houden met het gebruik van gehuurde materialen en apparatuur.

15.12 Silent music behoudt zich het recht voor om personen, organisaties, ondernemingen en instellingen zonder opgaaf van reden

en/of voor onbepaalde tijd toegang tot de diensten van silent music te ontzeggen. Dit zal slechts dan gebeuren wanneer we

klachten ontvangen in verband met bijvoorbeeld onbehoorlijk gedrag, belediging, intimidatie van welke aard ook,

stalking of andere onheuse bejegening.

16 Betaling, incassokosten en contractuele rente

16.1 Betaling voor aanschaf van producten of diensten via de website, geschiedt in alle gevallen via iDeal.

16.2 Betalingen voor de levering van producten en/of diensten waarvoor een offerte is verstuurd, geschiedt per factuur.

De facturatie vindt plaats na afloop tenzij anders overeengekomen. Silent music zal de betalingstermijn op de factuur

vermelden.

16.3 De betalingstermijn voor de afname van producten en/of diensten waarvoor een offerte is verstuurd bedraagt 14 dagen,

tenzij er vooraf een andere termijn is overeengekomen en dit in de offerte staat vermeld. Silent music zal de geldende

betalingstermijn op de factuur vermelden.

16.4 U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan silent music te melden.

16.5 Vragen en/of reclamaties over facturen en de daarop in rekening gebrachte kosten kunnen slechts in behandeling

worden genomen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk binnen 15 dagen na factuurdatum worden ingediend via

info@silentmusic.nl. Vragen en/of reclamaties die ná deze termijn worden ontvangen, worden niet meer in

behandeling genomen. Alsdan worden de facturen tussen partijen als juist en vaststaand aangemerkt. Vragen en/of

reclamaties schorten de betalingstermijn van de factuur niet op.

16.6 De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande factuur.

16.7 Wanneer de betaling later dan de aangegeven betalingstermijn van 14 dagen geschiedt, zoals vermeld in deze

voorwaarden en op de factuur, is de consument of onderneming zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling in

verzuim. De door de consument of onderneming verschuldigde contractuele rente over de hoofdsom vanaf de datum

van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening bedraagt 0,75 procent per maand, of een gedeelte daarvan.

16.8 Alle buitengerechtelijke incassokosten die door silent music zijn of worden gemaakt ter verkrijging van de voldoening van de

factuur, in- dan wel buiten rechte, komen voor rekening van de consument of onderneming. Silent music hanteert hierbij de

staffel conform de Wet Normering Buitengerechtelijke kosten voor consumenten als volgt:

Hoofdsom t/m: Toepasselijk percentage Maximum

€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)

€ 5.000 € 375 + 10% over € 625

(hoofdsom – € 2.500)

€ 10.000 € 625 + 5% over € 875

(hoofdsom – € 5.000)

€ 200.000 € 875 + 1% over € 2.275

(hoofdsom – € 10.000)

Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over € 6.775

(hoofdsom – € 200.000)

16.9 Indien een overeenkomst wordt aangegaan met een onderneming welke een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon

die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke

incassokosten van 15 procent van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75 daarvan.

17 Eigendomsvoorbehoud

17.1 Silent music behoudt zich het eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze

goederen geheel is voldaan.

18 Aansprakelijkheid

18.1 Silent music aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor derden. Als u een klacht heeft zullen we alles in het werk stellen om

een voor beide partijen passende oplossing te vinden. Zie ook de artikelen Conformiteit en Garantie (14), Geschillen

(19) en Schadevergoeding (20).

19 Geschillenregeling

19.1 Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan het voorkomen dat er toch iets niet verloopt zoals het was gewenst en/of

bedoeld. Dit vinden we uiteraard heel vervelend. Als u een klacht heeft over de aanschaf van een product, een geleverde

dienst, de werkwijze van één of meerdere van onze medewerkers of silent music zelf, dan verzoeken we u om dit zo spoedig

mogelijk kenbaar te maken zodat we dit kunnen onderzoeken er samen een passende oplossing voor kunnen vinden. In

dat geval verzoeken we u de klacht op zo kort mogelijke termijn kenbaar te maken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na

ontvangst van het betreffende product, levering van de betreffende dienst of het vermeende voorval.

Klachten kunnen worden ingediend door een e-mail sturen naar info@silentmusic.nl onder vermelding van

een volledige en duidelijke omschrijving van de klacht, uw naam, uw adres, het telefoonnummer waarop u bereikbaar

bent en het projectnummer van silent music.

19.2 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door silent music binnen de termijn van 14 dagen

geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.

19.3 Het antwoord van silent music wordt gestuurd naar het adres dat door de indiener van de klacht kenbaar is gemaakt. Silent music gaat

ervan uit dat genoemd adres ook het correspondentieadres zal blijven tot een oplossing voor de klacht is gevonden. In

geval degene die de klacht heeft ingediend niet binnen 14 dagen schriftelijk antwoord geeft op vragen, respectievelijk de

reactie van silent music op de klacht, dan gaat silent music ervan uit dat de klacht is ingetrokken.

20a Overmacht bij storing websites silent music

20a.1 Voor het beheer en onderhoud van de website https://silentmusic.nl maakt silent music gebruik van de diensten van een

derde partij (webprovider). Dit houdt in dat silent music voor de juiste werking van de website afhankelijk is van derden.

20a.2 In het geval dat er een storing optreedt, zal de webprovider alles in het werk stellen om dit op zo kort mogelijke termijn

te verhelpen.

20a.3 Storingen komen weinig voor en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van silent music.

20a.4 Silent music is niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit een dergelijke storing.

20b Overmacht bij storing algemeen telefoonnummer +31611744356

20b.1 Voor het tot stand brengen van telefoongesprekken maakt Silent music gebruik van de diensten van een derde partij (telecomprovider). Dit houdt in dat Silent music voor de afname van deze diensten, het doorverbinden en de kwaliteit daarvan afhankelijk is. In het geval dat er een storing optreedt, zal de provider alles in het werk stellen om dit op zo kort mogelijke termijn te verhelpen.

20b.2 Storingen komen weinig voor vallen niet onder de verantwoordelijkheid van silent music.

20b.3 Silent music is niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook, voortvloeiende uit een dergelijke storing.

20b.4 Binnen de redelijkheid van wat verwacht mag worden, zal silent music al het mogelijke doen om een storing op zo kort mogelijke

termijn te verhelpen.

21 Toepasselijk recht en forumkeuze

21.1 Op alle diensten en producten die door silent music worden aangeboden en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen u

als afnemer en, alsmede deze algemene voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen

tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank binnen wiens arrondissement silent music gevestigd

is.

 

Made by : Page build